Regulamin

 

Korekty / zwroty

UZGODNIENIA DOTYCZĄCE WARUNKÓW OBNIŻANIA PODSTAWY OPODATKOWANIA
1. Począwszy od dnia 01.01.2021 w przypadku wystąpienia w stosunkach gospodarczych pomiędzy Stronami okoliczności, o których mowa w art. 29a ust. 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (z późn. zm.), a także w przypadku stwierdzenia pomyłki na wystawionej fakturze, skutkujących koniecznością wystawienia faktury korygującej obniżającej wartość dokonanej sprzedaży i/lub podatku VAT należnego, Strony zgodnie uzgadniają, że wystawienie faktury korygującej jest uznawane za:
- ostateczne uzgodnienie między Stronami warunków obniżenia podstawy opodatkowania określonych w fakturze korygującej
- ostateczne potwierdzenie spełnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania określonych w fakturze korygującej